Měření tepla v bytech

Měření tepla v bytech

28.6.2017

Jak se teplo měří? Je měření tepla povinné? Podílíte se na nákladech, i když netopíte vůbec? A co dělat, pokud se spotřebou a rozúčtováním nesouhlasíte? Pojďme se podívat na nejčastější otázky ohledně měření tepla v bytech.

Měření spotřeby tepla a následný výpočet nákladů na vytápění je legislativně zakotven v několika právních předpisech, za zmínku stojí:

  • povinnost instalace měřičů tepla je dána zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů,
  • pravidla a náležitosti rozúčtování nákladů mezi jednotlivé uživatele jsou uvedeny v zákoně č. 67/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 269/2015.

Jak se teplo měří?

Dříve se náklady na teplo rozpočítávaly podle plochy bytu. Tento způsob nezohledňoval rozdílné nároky na tepelnou pohodu jednotlivých obyvatel domu, nemotivoval obyvatele k lepšímu hospodaření s teplem.

Provedli jsme několik porovnání, k jaké úspoře celkových nákladů na vytápění domu došlo po zavedení měření tepla. Výsledek dosahuje až k 25-30% úspoře.

V bytových domech se využívá tzv. poměrové měření, kdy se část nákladů na tepelnou energii pro vytápění rozdělí mezi jednotlivé uživatele v poměru údajů zjištěných na indikátorech topných nákladů s použitím výkonových a korekčních koeficientů. V jedné zúčtovací jednotce (objektu) musí být osazeny indikátory shodného typu a výrobce ve všech bytech (nebytových prostorech) na všech otopných tělesech.

Je měření povinné všude?

Až na opravdu málo výjimek ano; zákon č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 103/2015 Sb. §7 odst. 4 , písm. g) nařizuje „vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.“.

Výjimkou z výše uvedeného je pouze případ, kdy nedochází k rozúčtování nákladů. K němu nedochází při tzv. paušální platbě dle zákona č. 67/2013 Sb., §9, avšak paušální platbu lze sjednat pouze v nájemní smlouvě s délkou trvání max. 24 měsíců.

Další výjimky plynou ze směrnice EU o hospodaření energií, které však zatím nejsou implementovány v české legislativě. Jedná se o výjimky pro instalaci v objektech, kde to není ekonomicky výhodné nebo technicky možné.

Co když netopím vůbec?

I když za celou zimu „neotočíte kohoutkem“ radiátoru, neznamená to, že se nepodílíte na spotřebě tepla dodaného do domu. Do bytů, které jsou obklopeny dalšími bytovými jednotkami, prostupuje teplo od sousedů.

Byty by měli uživatelé vytápět na min. 16-18 °C, což odpovídá projektované teplotě pro zajištění tepelné stability budovy (teplota nutná k tomu, aby nedocházelo k promrzání rohů, poškození obvodových zdí mrazem, ke kondenzaci vody ve stavebních konstrukcích a následnému vzniku plísní).

Pokud je byt prázdný, nevytápěný, zpravidla v něm za celou zimu teplota neklesne pod 14-15 °C. Teplo je do bytu dodáváno jednak od sousedů prostupem skrz zdi a stropy a jednak stoupacím potrubím.

Co dělat, pokud se spotřebou a rozúčtováním nesouhlasím?

V prvé řadě doporučujeme zkontrolovat odečtené hodnoty uvedené v rozúčtování s hodnotami na indikátorech topných nákladů (ITN) umístěných na otopných tělesech v bytě. Hodnotu ke dni překlopení, zpravidla k 31.12. zobrazují ITN celé následující zúčtovací období, je tedy dostatek času na kontrolu.

Dále můžete v rozúčtování zkontrolovat, zda-li máte u jednotlivých ITN nastavený koeficient pro místnosti, které mají vyšší nároky na vytápění – tzv. znevýhodněné pozice (např. byty nad nevytápěným sklepem, pod střechou, rohové místnosti, atp.).

Pokud ani zde neshledáte žádné nesrovnalosti, můžete požádat o přezkoumání správnosti výpočtu nákladů na váš byt. Vzhledem k tomu, že výpočet je zpracováván ve specifických rozúčtovacích programech, je chyba v samotném výpočtu velice nepravděpodobná.

Najdete-li dle předchozích bodů nějakou nesrovnalost, podejte reklamaci. Reklamace se podává ve lhůtě uvedené na celkovém rozúčtování pro váš byt, tam by taktéž mělo být uvedeno, kam reklamaci zaslat.

Nežli reklamaci podáte, doporučujeme nejdříve si rozúčtování pečlivě prostudovat. Spousta věcí je vyjasněna ve vysvětlivkách, případně v obecném postupu rozúčtování (viz. Vyhláška č. 269/2015 Sb.).

Máte otázky? Zajímá vás více? Neváhejte nás kontaktovat.

ostatní novinky
Nové požadavky - aktualizováno!Nové požadavky - aktualizováno! 14.1.2019

V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech byla nově vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Nové požadavky na měření a rozúčtováníNové požadavky na měření a rozúčtování 29.11.2018

Česká republika, jako člen Evropské unie, musí akceptovat právo EU a přijímat tak vydaná nařízení. V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU. 

Cena vody 2018 - HK, Pardubice a okolíCena vody 2018 - HK, Pardubice a okolí 15.5.2018

Připravili jsme pro Vás přehled cen vodného a stočného ve vybraných městech Královéhradeckého a Pardubického kraje pro rok 2018. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Žamberka a Jaroměře, kde cena vodného a stočného sahá pod hranici 60 Kč.

Rozúčtování na počkání? Rozúčtování na počkání? 3.11.2017

Pro nás žádný problém! Čekáte dlouho na vyhotovení rozúčtování? Blíží se schůze obyvatel domu a rozúčtování v nedohlednu? Bombardují vás nájemníci s dotazem „Kdy bude vyúčtování?“ a vy neznáte odpověď?

5