Produkty
Proč nás oslovit?
  • Flexibilní přístup
  • Řešení na míru
  • Moderní vybavení
  • Spolehlivý zkušený tým

Rozúčtování tepla a vody

V roce 2016 přišla s novou legislativou změna pro rozúčtování nákladů na teplo a vodu. Tuto problematiku řeší společenství vlastníků, bytová družstva i soukromí vlastníci, pro které provádíme měření tepla, vody a v návaznosti na to i výpočet a rozúčtování nákladů na tyto služby.

Co společnost BytTech nabízí?

  • Rozúčtování nákladů na všechny služby spojené s užíváním bytu
  • Zaúčtování zaplacených záloh
  • Předání datových výstupů elektronicky do SW správce (programy SWAN Liberec, MIKROS, INTEGRI, WINDOMY, SSB Starlit a další)
  • Klientský portál s archivem rozúčtování objektu v PDF formátu
  • Zpracování součtů spotřeb teplé vody na konci zúčtovací období pro potřeby tepleného hospodářství (podklad pro fakturaci tepelné energie dodané pro ohřev vody)

Rozúčtování tepla

Problematika rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění je zakotvena v několika právních předpisech a její prezentace je podstatně obsáhlá. Nebudeme zde citovat znění zákonů a vyhlášek, pouze stručně uvedeme, co platí o rozúčtování tepla v obecné rovině.

Výpočet nákladů na vytápění

Náklady na vytápění se rozdělí na 2 části – základní složku a spotřební složku nákladů. Základní složka nákladů se rozdělí mezi jednotlivé uživatele dle poměru započitatelných podlahových ploch a její výše se pohybuje v rozmezí 30-50 % z celkových nákladů objektu na tepelnou energii pro vytápění. Spotřební složka nákladů se rozdělí dle spotřeby tepla vyhodnocené indikátory topných nákladů, event. měřičů tepla a její výše se pohybuje v rozmezí 50-70 % z celkových nákladů objektu na tepelnou energii pro vytápění.

Dalším faktorem upravujícím výši nákladů jednotlivých uživatelů je tzv. korekce spotřební složky. Ta se použije u „nedotápěných“ a „přetápěných“ bytů. Zákon určuje limitní náklady (minimální i maximální) přepočtené na 1 m2 započitatelné podlahové plochy (postup výpočtu vysvětluje Metodický pokyn k zákonu 67/2013 Sb.).

Více o měření tepla

Rozúčtování teplé vody

Náklady na teplo vodu tvoří 2 části, jednak teplená energie pro ohřev studené vody a jednak studená voda pro přípravu teplé.

Výpočet a rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev vody je rozdělen na 2 složky – základní a spotřební. Základní složka nákladů ve výši 30 % celkových nákladů na tepelnou energii pro ohřev vody se rozdělí uživatelům dle podlahové plochy bytu, spotřební složka ve výši 70 % celkových nákladů na tepelnou energii pro ohřev vody se rozdělí v poměru dle spotřeb vody naměřených bytovými vodoměry.

Výpočet nákladů na studenou vodu pro přípravu teplé vody vychází z poměru spotřeb vody naměřených bytovými vodoměry.

Více o měření vody

Rozúčtování studené vody

Rozúčtování studené vody se provádí dle poměru spotřeb vody naměřených bytovými vodoměry.

neváhejte nás kontaktovat

1